Alumni

Kaiwei Wu
Kaiwei Wu
Undergraduate RA
Corey Knutson
Corey Knutson
Undergraduate RA (NSF Big Data REU)
Hunter Bashaw
Hunter Bashaw
Undergraduate RA (NSF Big Data REU)
marc
Marc Ho
Undergraduate Research Assistant
Yi-Chun Liu Profile Picture
Yi-Chun Lu
Master's in Data Sciences
Julian Lagman
Julian Lagman
Undergraduate Research Assistant
Youya Xia
Youya Xia
Undergraduate Research Assistant
Me with a cat in Ireland
Elliott Imhoff
Undergraduate RA
Janna Madden
Janna Madden
Master's in Computer Science
Cameron Fabbri
Cameron Fabbri
Master's in Computer Science